Các bài viết mới nhất

Khoản cần trả là gì?

long
Thứ hai, ngày 12/7/2021

Ta có thể hiểu Khoản cần trả bao gồm các khoản chi phí mà cửa hàng cần phải trả trong vài tháng tới. Trong kế toán, khoản cần trả là một phần nợ ngắn hạn, nằm trong mục Nợ của Bảng kế toán.

Cũng giống như Khoản cần thu, Khoản cần trả là một phần vô cùng quan trọng trong việc quản lý công nợ nói riêng và quản lý dòng tiền nói chung của cửa hàng.

Tinai Horizontal Logo - Giúp cửa hàng quản lý công nợ, mua chịu cho vay.

Tinai Pvt. Ltd.
1 ROBINSON ROAD
#17-00
AIA TOWER
SINGAPORE 048542

Thông tin liên hệ
help@tinai.com

Copyright 2021 Tinai. All Rights Reserved.